เอี่ยมสำอางค์ ส. ., และ เชียรวัฒนสุข ก. . “ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภค กรณีศึกษา โครงการบ้าน ไลโอ นอฟ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 125-3, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243999.