สว่างโลก อ. ., และ น้อยจันทร์ น. . “การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา ในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 161-70, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244002.