เจริญศิลป์ ว. . “เพลงโคราช : ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่มรดกทางวัฒนธรรม”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 171-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244003.