ชูกวีวัฒน์ ณ. ., และ โปรยรุ่งโรจน์ ร. . “ประสบการณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยในการทำงานกับ สายการบินต่างชาติที่ต้องพำนักในต่างประเทศ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 9, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 22-31, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244008.