สุทาวัน ว. “พฤติกรรมการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดตาก”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 9, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 63-77, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244015.