ประเสริฐกมลเทพ ธ. “ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านและสนับสนุน การใช้เทคโนโลยี GMOs ในเกษตรกรรมไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 9, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 114-25, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244021.