ชำนิราชกิจ ถ. . “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 9, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 185-92, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244031.