นามแสง ง. “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่มีผลต่อความตั้งใจ กลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าที่ซื้อสินค้าในซุปเปอร์สโตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, น. 11-20, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244038.