วารีศรี อ. . “การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปการปฏิบัติใน พื้นที่ภาคใต้”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, น. 65-74, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244046.