ลิ้นจี่ ช. . “กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, น. 128-37, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244052.