เจนตระกูลโรจน์ ศ. ., และ เจริญวิริยะกุล ช. . “แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล เมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, น. 150-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244054.