เพรชวงศ์ อ. . “บทบาททางการเมืองของพระสงฆ์เมียนมาร์หลังการเลือกตั้ง ปี ค.ศ.2015”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, น. 160-71, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244055.