หนูพรหม ป. ., และ โปรยรุ่งโรจน์ ร. “แรงจูงใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ส่งผลต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 14-20, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244062.