ลักษมีธนานันต์ ล. . “เศรษฐกิจการเมืองของฟุตบอลไทยลีก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 80-89, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244072.