สมสีดา ส. ., และ โกวิท ศ. . “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 90-96, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244073.