คงเจี้ยง ธ. . “ความสัมพันธ์ของกองทัพไทยกับกองทัพจีนในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 97-108, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244074.