เบญกูล ส. ., และ น้อยจันทร์ น. . “แนวปฏิบัติที่ดีของการนิเทศภายใน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 109-1, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244075.