โฉมอ่อน พ. . “ความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 133-4, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244077.