อ้ายแก้ว ฤ. . “ผลกระทบจากนโยบายเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, น. 1-14, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244092.