วงศ์วานิช ก., และ กาญจนาโภคิน ก. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, น. 13-25, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244112.