ทิพย์กาญจนรัตน์ ร. ., และ ดลประสิทธิ์ เ. . “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ยุค 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, น. 118-26, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244213.