โกษะโยธิน พ. ., และ บัญชาพัฒนศักดา ช. . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของการขยายตัวโครงการคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, น. 127-39, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244268.