ปวะบุตร ส. ., เรืองสังข์ ร. ., และ ธนปญฺโญ พ. . “การศึกษากระบวนการโค้ชด้วยหลักพุทธธรรมของครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, น. 140-52, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244269.