อติภทฺโท (สุระมณี) พ. ., กิตติญาณวิสิฐ พ., และ บุญปู่ ส. . “การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนพระอภิธรรม กรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, น. 179-91, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244279.