ราชรักษ์ ศ. . “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, น. 192-0, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244283.