วิทูรสุนทรกิจ พ., งามประโคน ส. ., และ บุญปู่ ส. . “ศึกษาประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดภาคกลาง”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2020, น. 1-14, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244321.