สังข์ตระกูล ม., และ เมธาสุทธิรัตน์ จ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนและสมาชิกในการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 243-54, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244673.