วรกิจ อ. . . “ความสัมพันธ์และรูปแบบของระบบอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 10, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, น. 156-72, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245017.