ผู้ทรงธรรม น., และ ลาภเจริญ ส. “ความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 215-27, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245114.