ศิริสวัสดิ์ ก., และ รอบรู้ อ. “การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 255-64, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245431.