มิ่งศิริธรรม ว., และ โปรยรุ่งโรจน์ ร. “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, น. 38-49, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245798.