เล่งสวัสดิ์ ว., ราชภัณฑารักษ์ ส., บุบผะศิริ ท., และ ปึงประวัติ เ. “บทบาทของรัฐในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 50-63, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245811.