ไชยเมือง ป. “การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนอย่างสมดุลของ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 228-42, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245829.