ขำพัด ป., และ ธรรมบุตร พ. “แนวทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 187-99, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/246030.