ธีระรัตน์สกุล อ. “แนวทางการบริหารจัดการแบดมินตันสู่การเป็นแบดมินตันอาชีพในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 175-86, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/246702.