ยอดคีรีย์ โ. . “ประสิทธิผลของสถานพยาบาลในทัศนะของผู้รับบริการศัลยกรรมแปลงเพศ ในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, น. 297-0, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/247063.