ชูประเสริฐ ย. . “การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร ส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, น. 322-33, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/247444.