วินัยกุลพงค์ น. . “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ต่อการจัดการปางช้าง ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, น. 334-42, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/247750.