จัตุกูล ภ., และ จงอัศญากุล ว. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันสั่งและจัดส่งอาหารของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, น. 554-65, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/248539.