ดิษาภิรมย์ ด., และ หาสุนทรี น. “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ในสังกัดกรมกำลังพลทหารบก”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, น. 532-45, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/248846.