อยู่เกตุ ก. “รูปแบบการบริหารโรงเรียนประชารัฐที่มุ่งผลสัมฤทธิ์”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, น. 517-31, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/248870.