ฉายศิริพัฒน์ ป. ., และ สรเพ็ชรพิสัย ภ. “พฤติกรรมของผู้เข้าชมต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึก สโมสรการท่าเรือ เอฟ ซี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2021, น. 597-0, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/249839.