ปิ่นกุล ว., และ หาสุนทรี น. “การศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการ และความผูกพันในองค์การของข้าราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 11, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 720-31, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/251011.