อนุจันทร์ ก., ศิริวัฒน์ บ., สว่างวงศ์ บ., และ ใจดี ข. “ปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 57-69, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/255559.