สุปญฺโญ พ. “พุทธธรรมสร้างภูมิคุ้มกันโควิดผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 153-6, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/255876.