จันทร์ชูกลิ่น ส., และ ดลประสิทธิ์ เ. “การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 70-82, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/256103.