อภิชัยมงคล ส. . “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินปันผล กับอัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้ และอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 33-43, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/256211.