แสงแก้ว ว. “การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 186-98, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/256414.