เพิ่มพูนศรีศิลป์ ส., วัฒนพานิช ณ., และ ครุฑกะ ช. “รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศไทยยุคดิจิทัล”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 234-52, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/258157.