ชุมวรฐายี ณ., และ สว่างวงศ์ บ. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 221-33, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/258432.